Concurs pentru selectarea companiei de audit pentru anii financiari 2018-2019


ÎS ”Palatul Republicii” anunță inițierea unui concurs pentru selectarea companiei de audit, pentru anii financiari 2018-2019.

 Client: ÎS ”Palatul Republicii”

Moldova, 2012, mun. Chișinău,

str. M. Cibotari, 16

tel. +(373) 022 232-607 , +373 78876611

Data anunțării: 18.10.2019.

Data - limită: 18.11.2019, ora 1700.

Vezi caietul de sarcini 

 Termenii și modul de prezentare a ofertei:

 • perioada de valabilitate a ofertei este de 30 (treizeci) de zile calendaristice;
 • oferta se prezintă, personal, la adresa juridică a Beneficiarului, pe adresa mun. Chișinău, str. M.Cibotari, 16, Anticamera, până la data de 16 noiembrie 2019, ora 17.00;
 • fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă.
 1. Prezenta procedură de licitație va fi desfășurată în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015. Ofertele depuse în termenul stabilit, vor fi înregistrate la ÎS ”Palatul Republicii”, ulterior vor fi transmise spre a fi deschise și evaluate către Consiliul de administrare al ÎS ”Palatul Republicii”. Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blancheta cu antet a societății de audit în limba română, cu număr și dată de ieșire și să conțină următoarea informație:
 • denumirea și sediul entității de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, datele bancare, inclusive cu privire la auditul situațiilor financiare conform IFRS;
 • descrierea succintă a activității entității de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 • utilizarea, după caz, a activității expertului, ținând cont de domeniul de activitate al entității;
 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art.26 al Legii nr.271 din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 • onorariul de audit;
 • semnătura conducătorului.

            La ofertă să fie anexată copia de pe licența valabilă pentru desfășurarea activității de audit.

 1. Oferta comercială va fi prezentată în monedă națională (lei) și va include TVA.
 1. Evaluarea ofertei se va efectua ținând cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul lit. a)-e) din pct. 8 al Regulamentului, aprobat prin HG nr.875/2015. Câștigător va fi desemnat operatorul economic care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietului de sarcini și va oferi cel mai mic preț.

Related Articles